Herplaatsingsbijdrage:

 

Herplaatsing
Konijn ingeënt  50,-
Ram ingeënt & gecastreerd  100,-
Voedster ingeënt & gecastreerd  150-
Cavia    35,-
  gecastreerd  75,-
Chinchilla    35,-
  gecastreerd  75,-
Degoe    20,-
  gecastreerd  50-
Hamster  Syrisch    20,-
Hamster  Dwerg    15,-
Rat    15,-
  gecastreerd  50,-
Gerbil    15,-
Muis     5,-
Eekhoorn   v.a. €  50,-
Sugar Glider   v.a. €  75,-
Afrikaanse Witbuikegel v.a. €  75,-
Fret ingeënt v.a. €  35,-
  ingeënt & gecastreerd v.a. €  100,-

 

Bij grote groepen muizen, ratten of degoes kan er gedacht worden aan groepskorting.

Bij een hoge leeftijd van een dier kan er gedacht worden aan seniorenkorting.

 

Herplaatsingsvoorwaarden:

Door ondertekening van het herplaatsingsformulier verklaart ondergetekende dat hij/zij het het dier in bruikleen onder zijn/haar hoede heeft genomen, waarbij het dier eigendom blijft van de stichting knaagdierenopvang “het Knagertje”.

Het aan stichting knaagdierenopvang “het Knagertje” betaalde bedrag is een bijdrage in de algemene kosten van de stichting en derhalve geen betaling van een koopsom voor het dier. Deze bijdrage wordt bij het terug brengen niet geretourneerd. De na plaatsing van een koopsom voor een dier (voer, dierenarts, e.d.) zijn voor rekening van de bruiklener.

De bruiklener heeft zich terdege geïnformeerd m.b.t. huisvestiging en verzorging van het dier. Het dier moet voldoende bewegingsvrijheid hebben, goed gevoed worden en behoorlijk zijn gehuisvest.

Bruiklener verklaart tevens niet met de aan hem/haar overgedragen dier te zullen gaan fokken of tentoonstellingen bezoeken, tenzij er vooraf en in overleg na goedkeuring van de stichting knaagdierenopvang “het Knagertje”.

De stichting verklaart dat alle door hem/haar overgedragen dieren  -voor zover hem/haar bekend- op het moment van overdracht in goede gezondheid verkeerde. Tenzij dit nadrukkelijk op de juiste formulieren is vermeld. Mocht het dier binnen 14 dagen toch ziek worden dan moet er contact worden gezocht met de stichting knaagdierenopvang “het Knagertje”, zodat met een medewerker van de opvang naar de eigen dierenarts van de opvang  kan worden gegaan. Rekeningen van andere dierenartsen worden niet vergoed.

De stichting is niet verantwoordelijk voor door het dier aan te richten schade in welke vorm dan ook, ongeacht of deze in of buiten overmacht van de bruiklener heeft plaatsgevonden.

Indien bruiklener om welke reden dan ook niet meer voor het dier kan/wil zorgen moet hij/zij het dier terug brengen naar stichting knaagdierenopvang “het Knagertje” en in het bezit stellen van de stichting, die in dat geval weer vrijelijk over het dier kan beschikken. Indien de afstand meer dan een maand na plaatsing gebeurd dan zijn de op dat moment geldende afstandskosten verschuldigd.

Het bestuur van stichting of diens gemachtigde is te allen tijden bevoegd om ter plaatste toezicht uit te oefenen op de naleving van de in deze overeenkomst gesteld voorwaarden.

Bij het niet nakomen van deze voorwaarden heeft het bestuur van de stichting of diens gemachtigde het recht het dier of de dieren op te eisen, weg te halen en weer onder de hoede te nemen, zonder dat de stichting zich verplicht is tot restitutie van de reeds ontvangen bedragen of tot betaling van een schadeloosstelling in welke vorm dan ook.